CRKBO

er logo

CRKBODe Nationale Academie voor Media & Maatschappij is een project van Stichting Reklame Rakkers, geregistreerd bij de KvK Amsterdam onder nummer 34208449.

De Nationale Academie voor Media & Maatschappij voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs en is eind 2011 voor het eerst geauditeerd op basis van de CRKBO kwaliteitsnormen opgesteld door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland. In het kader van nieuwe Europese BTW-wetgeving heeft de Nederlandse overheid het CPION de opdracht gegeven instellingen te toetsen op de gestelde CRKBO kwaliteitsnormen.

Klik hier voor het openbare CRKBO kwaliteitsregister. Voor de registratie van de Nationale Academie voor Media & Maatschappij vul de naam in van de juridische en administratieve entiteit ‘Stichting Reklame Rakkers’.

In het CRKBO kwaliteitsregister kunnen onderwijsinstellingen worden ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling (de erkenningsregeling). Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een erkende instelling zoals bedoeld in de BTW-wetgeving. Deze regels bepalen dat niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is. Een inschrijving in het CRKBO is een erkenning zoals bedoeld in de genoemde Europese richtlijn. In dat geval is al het door de erkende instelling aangeboden beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW. De erkenning heeft betrekking op de instelling en niet op het beroepsonderwijs.

De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. 

Klik hier voor CRKBO kwaliteitsaudit formulier.

De CRKBO kwaliteitsaudit richt zich op de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs:

1. zorgvuldigheidsbeginsel

2. rechtszekerheidsbeginsel

3. kenbaarheidsbeginsel

4. redelijkheidsbeginsel 

5. betrouwbaarheidsbeginsel 

De bovenstaande beginselen zijn vertaald naar eisen rondom de volgende onderwerpen:

1. Organisatie

2. Docenten

3. Voorlichting

4. Contract & Betalingsvoorwaarden

5. Uitvoering

6. Examinering

7. Klachtenregeling

Alle auditbare onderdelen dienen positief te zijn om voor CRKBO-registratie in aanmerking te komen. Beoordeling vindt louter plaats in termen van O (onvoldoende) V (voldoende) of NVT (niet van toepassing). Indien een onderdeel niet van toepassing is en daarom beoordeling niet kan plaatsvinden, wordt voor dat onderdeel op het scoreformulier een V toegekend. NVT heeft daarmee geen nadelige gevolgen voor het eindoordeel.

Met kort beroepsonderwijs wordt bedoeld: alle opleidingen die zijn gericht op het functioneren van personen in een (toekomstige) werkkring. De term ‘kort’ is in dit verband ruim te interpreteren en kan variëren van een dagdeel tot meerdere jaren. De belastingdienst bepaalt of er sprake is van beroepsonderwijs.  

Zie voor meer informatie:

www.crkbo.nl en www.cpion.nl

Laatste Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van onze opleidingen en congressen?
 
Bent u geïnteresseerd  in de meest succesvolle vakopleiding tot MediaCoach in Nederland?
   
Wilt u een lezing boeken over Sociale Media & Mediawijsheid?
 
De Academie op televisie? Zie hier verschillende uitzendingen.
 
Beluister onze columns op Radio 1 Dit is de Dag: