CRKBO

NRTO keurmerk

CRKBO

er logo

Academisch Medisch Centrum

amcHet Academisch Medisch Centrum (AMC) is één van de acht universitair medische centra in ons land en wordt op het gebied van de academische geneeskunde gerekend tot de internationale top. 

Als universitair medisch centrum heeft het AMC drie hoofdtaken. Voorop staat de behandeling van patiënten. Daarnaast wordt in het AMC veel medisch-wetenschappelijk onderzoek verricht. Derde hoofdtaak is het verzorgen van geneeskundig onderwijs. 

Het AMC is ontstaan in 1983. Toen kwamen twee ziekenhuizen uit de Amsterdamse binnenstad, het Wilhelmina Gasthuis en het Binnengasthuis, onder één dak met de geneeskundefaculteit van de Universiteit van Amsterdam. Daarmee werd het AMC het eerste Nederlandse universitair medisch centrum. In 1988 werd ook het Emma Kinderziekenhuis onderdeel van het nieuwe universiteitsziekenhuis. www.amc.nl 

AVS

avsDe Algemene Vereniging Schoolleiders is de belangenvereniging en vakbond voor alle leidinggevenden in het funderend onderwijs: van adjunct-directeur en middenmanager tot (bovenschools) directeur. De functie van leidinggevende is wezenlijk anders dan die van leerkracht, onderwijsondersteuner of bestuurder. Dat weet de AVS als geen ander en daarom richt de AVS zich expliciet op deze beroepsgroep. www.avs.nl 

Betaalvereniging Nederland

Betaalvereniging NederlandBetaalvereniging Nederland streeft naar een optimaal effectief, veilig, betrouwbaar en maatschappelijk efficiënt betalingsverkeer. De Betaalvereniging verricht hiertoe diensten (collectieve taken) die voor de leden van gezamenlijk belang zijn en voert de regie over die collectieve taken. 
 
Haar leden zijn aanbieders van betaaldiensten op de Nederlandse markt: banken, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen. www.betaalvereniging.nl 

Bibliotheekhuis, nu: Cubiss

V.h. bibliotheekhuis Limburg is de culturele ondersteuningsorganisatie voor de openbare bibliotheken in Limburg op het gebied van lezen en informatievaardigheden.  V.h. Bibliotheekhuis Limburg streeft ernaar om als bibliotheekbranchespecialist een substantiële bijdrage te leveren aan het succes en de kwaliteit van de bibliotheken in haar verzorgingsgebied. V.h. Bibliotheekhuis Limburg biedt kennis en (net)werkzaamheden die erop gericht zijn om deze bibliotheken te faciliteren, zodat zij hun dienstverlening optimaal kunnen vervullen. Door de provinciale bundeling kunnen de bibliotheken optimaal profiteren van de voordelen die schaalgrootte biedt.

Bibliotheekhuis Limburg heet nu in een samenwerkingsverband: Cubiss. www.cubiss.nl

Erasmus Universiteit

erasmusDe Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een stevige verankering in de stad Rotterdam en de regio. Vanuit die sterke betrokkenheid op haar stedelijke omgeving heeft de EUR op specifieke terreinen aansluiting bij de wetenschappelijke wereldtop, zoals in de geneeskunde en gezondheidszorg, in economie, econometrie en management.

‘Act local, think global’ is ons adagium: kosmopolitisch Rotterdam met zijn grootstedelijke vraagstukken is ons academisch laboratorium; de wetenschappelijke kennis, hier ontwikkeld, is grenzeloos toepasbaar. www.erasmusmc.nl 

Futurecheck

futurecheckTrendwatcher/Futurist Marcel Bullinga is spreker en dagvoorzitter over de toekomst & innovatie. Altijd dynamisch, vaak interactief. Quiz op maat mogelijk. Hij is auteur van het interactieve Engelstalige boek Welcome to the Future Cloud - the World in 2025 in 100 Predictions. 192 pagina's in fullcolour over mobiele mensen, groene winst & gelukkige landen. Inclusief 3 gratis quizzen.In 15 jaar tijd gaf Marcel presentaties voor honderden gezaghebbende opdrachtgevers. Variërend van rijksoverheid en de EU tot gemeenteraden, multinationals & onderzoeksinstituten. Voor ervaren professionals & leergierige jongeren. Marcels presentaties zijn snel, leuk en interactief. Met innovatieve methoden zoals Quiz, Beeldenstorm, Wat is In & Uit, Burengesprek en Speeddating. Quiz op maat mogelijk..

Als dagvoorzitter leidt Marcel bijeenkomsten. ‘Precision timing with a fine sense of humour’, zoals een opdrachtgever zei na afloop van een internationaal EU-congres dat Marcel leidde (in het Engels).

Lees Marcels publicaties (artikelen, boek & interviews) op: www.futurecheck.nl 

Het Kinderrechtencommissariaat

logoHet KinderrechtencommissariaatHet Kinderrechtencommissariaat is bij decreet opgericht door het Vlaams Parlement als onafhankelijke instantie. Officieel heet dat: paraparlementaire instelling van het Vlaams Parlement. Het Kinderrechtencommissariaat rapporteert over zijn werkzaamheden in een jaarverslag aan het Vlaams Parlement.

Alles wat het Kinderrechtencommissariaat doet staat in het teken van een goede naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen. www.kinderrechtencommissariaat.be

Het Meldpunt Kinderporno

meldpuntkinderpornoHet Meldpunt Kinderporno is een particuliere stichting die zich bezighoudt met de bestrijding van afbeeldingen van seksueel kindermisbruik op en via het internet. Naast de politie is het de enige organisatie in Nederland die zich hiermee bezighoudt, gesteund door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Europese Commissie, en ondernemingen uit de ICT sector. 
 
INHOPE is het internationale netwerk van Internet Hotlines (meldpunten) over de gehele wereld. Naast de behandeling van meldingen van kinderporno heeft het Meldpunt een belangrijke rol in preventie van seksueel kindermisbruik via internet. Zo geeft het Meldpunt voorlichting aan kinderen en opvoeders over veilig internetgebruik. Zie de website Helpwanted.nl

Hogeschool Leiden

hogeschool leiden logoHogeschool Leiden stelt de student centraal. Het onderwijs is competentiegericht, biedt keuzevrijheid en uitdaging voor elke student. Het onderwijs en de organisatie zijn erop afgestemd om studenten door de opleiding heen hun eigen leerroute te laten volgen. Onze onderwijsvisie verwoorden we met SPACE: Studentgerichte aanpak, Persoonlijke leerroute, Assesment, Competentiegericht, Effectief én eigenzinnig. www.hsleiden.nl 

Hogeschool Utrecht

HU logoHogeschool Utrecht (HU) wil bijdragen aan een duurzame kennissamenleving waarbij de mens het uitgangspunt is. Waar studenten en medewerkers zich kunnen ontplooien, zich thuisvoelen en waar we in samenwerking met onze relaties durven te experimenteren en innoveren...

Hogeschool Utrecht biedt studenten en medewerkers kansen om zich optimaal te ontplooien in studie en werk, zodat iedereen zijn capaciteiten zo goed mogelijk in de praktijk kan brengen.

We leiden hoogwaardige professionals op en werken daarnaast, door ondernemerschap en kennisontwikkeling, aan de innovatie van de beroepspraktijk. Vandaar onze sterke externe oriëntatie op sociaal -, economische - en maatschappelijke vraagstukken. Niet alleen in Nederland maar internationaal.  

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit.
De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. www.hu.nl 

ICT Platform Onderwijs Nederland

logoipon6.500 m2beursvloer met meer dan 80 exposanten, meer dan 100 workshops en presentaties, verschillende keynotes uit binnen- en buitenland, maar ook verschillende andere activiteiten, zoals SingaporeNext, Methodes van de Toekomst, Expertise Summit 2012 en de conferentie Gewoon Speciaal ICT. Kortom, het belooft weer een spektakel te worden! www.ipon.nl 

Nibud

NibudHet Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.

Nibud richt zich daarbij vooral op consumenten, maar ook op professionals die werken bij de overheid en de financiële en maatschappelijke dienstverlening. Daarnaast doet het Nibud onderzoek naar de geldzaken van consumenten.

De missie luidt: 'Het verhogen van de zelfredzaamheid van consumenten op het gebied van de huishoudfinanciën'.

Enerzijds door consumenten in staat te stellen zelf beslissingen te nemen en keuzes te maken die van invloed zijn op hun budget en anderzijds door deskundigheid van institutionele kaders te verhogen, voor zover deze middels hun beleid, advisering en/of voorlichting invloed hebben op het budget van consumenten.

http://www.nibud.nl/

Openbaar Primair Onderwijs Almelo

opoaDe Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo heeft als kerntaak het leveren en verzorgen van goed openbaar onderwijs verspreid over de gemeente Almelo. De Stichting streeft hierbij naar scholen met een zo breed mogelijk onderwijsaanbod en stimuleert de scholen tot een eigen en open identiteit. De medewerkers vervullen een bepalende rol bij het realiseren van de gestelde doelen. Vanuit dit bewustzijn streeft de Stichting naar een zo goed mogelijke vervulling van haar werkgeversrol waarbij de nadruk lidt op ontwikkeling en welbevinden van haar medewerkers. Ook de rol van het stafbureau en de algemeen directeur is constant in ontwikkeling, steeds meer ligt het accent op faciliteren, dienstverlenend, voorwaarden scheppend en initiërend. www.opoa.nl 

Pestweb

logopestwebVoor wie

Wij zijn er voor kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten die problemen ervaren op het gebied van pesten op school.

Wat doen we

We bieden kinderen en jongeren die gepest worden hulp via chat, mail of telefoon. We beantwoorden vragen, geven advies en bieden een luisterend oor aan leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Daarnaast bieden wij ouders en leerkrachten advies en ondersteuning in het omgaan met kinderen die gepest worden. Verder is op deze website veel informatie te vinden over pesten. www.pestweb.nl 

Politie

politienlDe politie is er altijd. Voor een veiliger Nederland.

De politie beschermt de democratie, handhaaft de wet en is het gezag op straat.

Waar nodig biedt de politie de helpende hand. In noodsituaties grijpt zij dwingend in. Waar anderen een stap terug doen, stappen politiemensen naar voren. Als dat nodig is met geweld, desnoods met gevaar voor eigen leven.

De politie werkt actief samen met burgers en partners. Zij heeft oog en oor voor wat er leeft in de samenleving. De politie is er voor iedereen.

Waakzaam en dienstbaar. www.politie.nl 

v.h. Project Preventie Seksuele Intimidatie

logoppsiSinds 1993 werkt het Project Preventie Seksuele Intimidatie (PPSI/APS), aan het voorkomen en bestrijden van ongewenste omgangsvormen in het onderwijs én het adequaat behandelen van klachten voortkomend uit de onderwijssituatie. Dit doet PPSI in opdracht van het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Met ruim 18 jaar ervaring, stelt PPSI haar expertise graag ten dienste van schoolleiders, -bestuurders en vertrouwensfunctionarissen op scholen voor basis- en voortgezetonderwijs.

Inmiddels is het PPSI opgegaan in de stichting School en Veiligheid: www.schoolenveiligheid.nl 

Raad voor volksgezondheid en samenleving

logo rvzDe RVZ adviseert over het beleidsterrein volksgezondheid en zorg. Dat is bijvoorbeeld de jeugd-, ouderen-, geestelijke gezondheids- en ziekenhuiszorg. Daarbij komen allerlei beleidsaspecten aan bod, zoals financiële en organisatorische kwesties, medisch-ethische zaken en patiëntenrechten.
Thema’s die in de adviezen aan de orde komen, zijn de kosten van de gezondheidszorg, wachtlijsten en schaarste, verslavingsproblemen in Nederland, de taak van de gemeente op deze terreinen, bedreigingen voor de volksgezondheid etc. http://rvz.net/

Radboud Universiteit

RadboudDe Radboud Universiteit is een brede, internationaal georiënteerde en studentgerichte onderzoeksuniversiteit. Samen met Radboudumc scheppen we een intellectueel klimaat dat onze medewerkers en studenten inspireert en uitdaagt. Zo kunnen de prestaties worden geleverd die de wetenschap verder brengen en de samenleving ten goede komen.

De Radboud Universiteit daagt haar studenten uit actief te participeren in de academische gemeenschap en leidt hen op tot kritische en geëngageerde academici, die met visie op wetenschap en maatschappij verantwoordelijke posities in een steeds internationaler wordende samenleving willen innemen. www.ru.nl 

Rijksuniversiteit Groningen

rugDe Rijksuniversiteit Groningen heeft een rijke academische traditie die teruggaat tot 1614. Onze traditie heeft de eerste vrouwelijke student en de eerste vrouwelijke lector in Nederland voortgebracht, evenals de eerste Nederlandse ruimtevaarder en de eerste president van de Europese Centrale Bank.
 
Onze sterke en vitale wortels liggen in het noorden van Nederland en we koesteren deze speciale band met de regio. www.rug.nl

Stichting KiKid

Kikid logoJongeren hebben behoefte aan veiligheid, een stabiele omgeving en structuur in het dagelijks leven. Deze aspecten zullen bijdragen aan de ontwikkeling van het zelfvertrouwen, het verantwoordelijkheidsgevoel en aan een gezonde mate van weerbaarheid. Helaas gaat het niet met alle jongeren goed.

Sommige jongeren krijgen minder kansen, missen ondersteuning vanuit huis of hebben te maken met minder gunstige of zeer slechte omstandigheden. Voor deze groep is het vaak moeilijk zich staande te houden in deze veeleisende maatschappij. Maar eigenlijk geldt voor iedere jongere dat er veel risicovolle verleidingen zijn waar ze aan blootstaan. Denk bijvoorbeeld aan drank, drugs, seksualiteit en het verkeerd omgaan met geld.

Om jongeren zich te laten ontwikkelen tot volwassen mensen die goed met verleidingen van de maatschappij kunnen omgaan, is het belangrijk dat jongeren/welzijnsorganisatie en onderwijsinstellingen goed samenwerken. www.kikid.nl 

Stichting Politie Vormingscentrum

spvcHet Politie Vormingscentrum (SPV) is al 40 jaar een toonaangevend opleidingsinstituut op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. Aanvankelijk vooral gericht op het opleiden van politiemedewerkers, maar inmiddels ook gewaardeerd opleidingspartner voor overheden, maatschappelijke instelingen en bedrijven.

De opleidingen zijn te onderscheiden in vijf segmenten: politieopleidingen inclusief zeden- en jeugdopleidingen, overheid/bedrijfsleven/maatschappelijke instellingen en leiderschap & management. www.spvc.nl 

Universiteit van Amsterdam

uva-nlDe Universiteit van Amsterdam heeft een lange geschiedenis. Voortgekomen uit het Athenaeum Illustre (1632) behoort de UvA met ruim 30.000 studenten, 5.000 medewerkers en een budget van meer dan 600 miljoen euro tot de grote algemene universiteiten in Europa.

De UvA heeft zeven faculteiten waar onderwijs en onderzoek plaatsvindt op het gebied van de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, economie en bedrijfskunde, rechtsgeleerdheid, natuurwetenschappen, geneeskunde en tandheelkunde.

De UvA heeft een breed academisch opleidingenaanbod. Jaarlijks verschijnen circa 7.500 wetenschappelijke publicaties van UvA-medewerkers. Het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek behoort op veel gebieden tot de internationale top. De uiteenlopende toepassingsgerichte onderzoekprogramma's zijn deels multidisciplinair van aard en gericht op maatschappelijke vraagstukken. 

De UvA wil een inspirerende, breed georiënteerde, internationale academische omgeving bieden, waarin de talenten van staf en studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. De UvA kenmerkt zich door een kritisch, creatief en internationaal klimaat, een open sfeer en een sterke betrokkenheid bij stad en samenleving. De UvA is gevestigd in historische en moderne gebouwen in Amsterdam, en is mede daardoor een geïntegreerd onderdeel van de stad. www.uva.nl 

Universiteit Gent

Universiteit GentDe Universiteit Gent of UGent werd opgericht in 1817 door koning Willem I van Oranje.

De voorbije 200 jaar telde de UGent heel wat eminente wetenschappers zoals nobelprijswinnaar Corneel Heymans, Leo Baekeland, Joseph Guislain, Walter Fiers, Marc Van Montagu, Peter Piot, Marleen Temmerman, Etienne Vermeersch,...

Je vindt ook heel wat prominenten onder onze afgestudeerden, zoals Robert Cailliau (mede-uitvinder internet), Dirk Frimout (astronaut), Gerard Mortier (opera-intendant), Peter Piot (Verenigde Naties), Jacques Rogge (oud-voorzitter IOC) en Guy Verhofstadt (minister van Staat).

Vandaag is de UGent met meer dan 41.000 studenten en 9.000 personeelsleden een van de grootste universiteiten in het Nederlandse taalgebied.

Liefst 117 vakgroepen bieden meer dan 230 opleidingen aan. Disciplines als biotechnologie, aquacultuur, micro-elektronica en geschiedenis genieten wereldfaam.

De UGent is een creatieve gemeenschap van medewerkers, studenten en alumni, verbonden door engagement, openheid en pluralisme.

https://www.ugent.be/

Vives

logovivesVives is het vakblad ten behoeve van [ict] vernieuwingen binnen het onderwijs. Vives is een uitgave van Vives media b.v. en verschijnt 10x per jaar onder controlled circulation in een maandelijkse oplage van 21.000 exemplaren. Jaarlijkse bijdrage in verzend- en administratiekosten 10,- euro. www.vives.nl 

Wijzer in Geldzaken

WijzeringeldzakenWijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen.

De afgelopen vijf jaar hebben de partners van het platform Wijzer in geldzaken samengewerkt aan het vergroten van financieel bewustzijn in Nederland. Het strategisch Actieplan Wijzer in geldzaken uit 2008 lag aan de basis van de activiteiten van het platform. Met kernprojecten als de Week van het geld en de Pensioen3daagse heeft Wijzer in geldzaken financiële educatie in Nederland op de kaart gezet.

http://www.wijzeringeldzaken.nl/

Laatste Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van onze opleidingen en congressen?
 
Bent u geïnteresseerd  in de meest succesvolle vakopleiding tot MediaCoach in Nederland?
   
Wilt u een lezing boeken over Sociale Media & Mediawijsheid?
 
De Academie op televisie? Zie hier verschillende uitzendingen.
 
Beluister onze columns op Radio 1 Dit is de Dag: