Nationale Academie voor Media & Maatschappij

De Nationale Academie voor Media en Maatschappij is een project van Stichting Reklame Rakkers, ingeschreven in de Kamer van Koophandel Amsterdam onder registratienr. 34208449

BTW nummer: NL.8133.19.079.B01

Vestigingsadres:
Wildenborch 31
1082 KB Amsterdam

Klik hier voor onze grondbeginselen en mediagedragscode.

Klik hier voor ons NRTO lidmaatschap en het NRTO-keurmerk.

Klik hier voor meer informatie over onze registratie in het Kwaliteitsregister CRKBO.

De Nationale Academie voor Media & Maatschappij is een idealistisch instituut dat beoogt burgers te ondersteunen bij het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en mentaliteit met betrekking tot relevante mediaontwikkelingen, zodat burgers in staat zijn de media op positieve wijze te benutten ten behoeve van hun eigen professionele en persoonlijke doelstellingen. De Academie biedt trainingen en opleidingen aan specifieke beroepsgroepen, zodat zij de mediaontwikkelingen herkennen, begrijpen, toepassen en evalueren in hun eigen werkveld. Het gaat hierbij om beroepsgroepen zoals het onderwijs, de bibliotheek, jeugdzorg en hulpverlening, lokale overheden, politie en justitie, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen.

"De Nationale Academie voor Media & Maatschappij komt voort uit onze persoonlijke missie. Wij vinden dat de jeugd recht heeft op opvoeding en educatie over de wereld die wij als volwassenen voor hen creeren! Onze maatschappij is inmiddels doorspekt met media, waardoor de invloed op de jeugd enorm toeneemt. Dat brengt soms hun authenticiteit in gevaar. Wij willen de jeugd helpen zich te ontwikkelen tot bewuste en kritische mediaconsumenten. Dat doen wij door onze kennis en ervaring over te dragen aan opvoedprofessionals in Nederland."

Liesbeth Hop en Bamber Delver, initiatiefnemers

De invloed en de rol van de media in het leven van de jeugd is in de laatste 20 jaar enorm toegenomen. De maatschappelijke discussie over dit thema laat de zorg zien van overheid en opvoeders over de eventueel schadelijke effecten van de media en over de gebrekkige begeleiding die de jeugd op dit vlak krijgt in Nederland. Zowel de politiek, het onderwijs als ouders achten het wenselijk de mediawijsheid van de jeugd te verbeteren.

Wat is Mediawijsheid?

Al in juli 2005 presenteerde de Raad voor Cultuur het advies `Mediawijsheid, de ontwikkeling van nieuw burgerschap’, waarin de raad vermeldt dat het niet meer gaat om media-educatie maar om mediawijsheid: ‘het leren hoe je bewust, kritisch en actief kunt bewegen in een fundamenteel gemedialiseerde wereld”. Voor meer informatie zie www.cultuur.nl

De Nationale Academie voor Media en Maatschappij is een initiatief van Stichting Media Rakkers in samenwerking met stichting De Kinderconsument, opinieleiders op het gebied van mediawijsheid van de jeugd. Zij zijn beiden al jaren actief in het verbeteren van mediawijsheid van kinderen, jongeren en hun professionele opvoeders en zijn ook de initiatiefnemers van de zeer succesvolle Nationale Opleiding MediaCoach, waar zij een aanzienlijke subsidie voor ontvingen van het Leonardo da Vinci fonds van de Europese Commissie.

De Academie stelt zich tot doel de mediawijsheid van jeugd en hun opvoedprofessionals actief te verbeteren. De Academie biedt deskundigheidsbevordering voor een brede doelgroep van (opvoed)professionals zoals leerkrachten en docenten, bibliotheek- en mediatheek medewerkers, jeugdhulpverleners, politiemensen en anderen die dagelijks met jeugd in contact staan.

Elke opleiding en deskundigheidstraining kent twee onderdelen: kennis en praktijk. U leert zowel over het hoe en waarom van de diverse thema’s, tegelijkertijd bieden we u ook de kans om met eigen ogen rond te kijken hoe de mediaomgevingen er voor jeugd uitzien.